• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
 • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
 • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

اول 98 ـ 97

انتخاب واحد
(ورودی های قدیم)

 

1397/06/12

لغایت

 

1397/06/21

ثبت نام با تآخیر  
شروع کلاسها

1397/06/24

حذف و اضافه

1397/7/7

لغایت

 1397/7/12

حذف اضطراری
 
پایان کلاسها

1397/10/13

امتحانات پایان ترم
1397/10/15
لغایت
1397/10/27

 

 

اطلاعیه گروه کامپیوتر

 

الف - اسامی دانشجویانی که از درس زبان خارجه عمومی حذف شدند:

1-مهدی اسحاقیان درچه ای

2- علی براتی

3- هادی براتی

4- محمد کاظمی

5- حمید کاظمی

6-محمد حاجی میرزایی

7- مهدی جمالی نیا

8- مهدی اشراقی

 

ب- اسامی دانشجویانی که از درس برنامه سازی پیشرفته 2 حذف شدند:

1-مهدی اسحاقیان درچه ای

2- علی براتی

3- هادی براتی

4- محمد کاظمی

5- حمید کاظمی

6-محمد حاجی میرزایی

7- مهدی جمالی نیا

8- مهدی اشراقی

 

ج- اسامی دانشجویانی که از درس ذخیره و بازیابی اطلاعات حذف شدند:

1-مهدی اسحاقیان درچه ای

2- علی براتی

3- هادی براتی

4- محمد کاظمی

5- حمید کاظمی

6-محمد حاجی میرزایی

7- مهدی جمالی نیا

8- مهدی اشراقی

 

د- اسامی دانشجویانی که از درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزارحذف شدند:

 1. اسلامی هرندی احمد
 2. خداادی امدرضا
 3. زارعان ابوالفضل
 4. زارعان رسول
 5. زارعان مهدی
 6. عسکری ابوالفضل
 7. عطایی مهناز
 8. محلوجی محمد حسین
 9. یزدانی حسین

 

ه- اسامی دانشجویانی که از درس برنامه سازی سیستمحذف شدند:

 1. اسلامی هرندی احمد
 2. خداادی امدرضا
 3. زارعان ابوالفضل
 4. زارعان رسول
 5. زارعان مهدی
 6. عسکری ابوالفضل
 7. عطایی مهناز
 8. محلوجی محمد حسین
 9. یزدانی حسین

 

 

و- اسامی دانشجویانی که از درس طراحی سیستم های شیئگراحذف شدند:

 1. اسلامی هرندی احمد
 2. خداادی امدرضا
 3. زارعان ابوالفضل
 4. زارعان رسول
 5. زارعان مهدی
 6. عسکری ابوالفضل
 7. عطایی مهناز
 8. محلوجی محمد حسین
 9. یزدانی حسین

 

ز- اسامی دانشجویانی که از درس زبان تخصصی نرم افزارحذف شدند:

 1. اسلامی هرندی احمد
 2. خداادی امدرضا
 3. زارعان ابوالفضل
 4. زارعان رسول
 5. زارعان مهدی
 6. عسکری ابوالفضل
 7. عطایی مهناز
 8. محلوجی محمد حسین
 9. یزدانی حسین

 

ح- اسامی دانشجویانی که از درس زبان فنی حذف شده اند:

 1. اعرابی علیرضا
 2. براتی امید
 3. تیموری علی
 4. فدایی حمید رضا

 

 

 

 


• همایش 1
1

• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی برق
• معرفی سایت های علمی گروه مهندسی عمران
1


• سایت ایران کنفرانس
• سامانه گردهمایی ها و همایشهای ایران
1