• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

نظام درسی

ماده 12 : هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود.
ماده 13: دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تخصصي تقسيم  مي شود.
1-13 دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
2-13 دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.
3-13 دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد.
4-13 دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد. 
ماده 14 – هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.
1-14 درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.
2-14 درس وابسته : درسي است که انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.
3-14 درس پيشنياز: درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري  که وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه  گردد.
4- 14 دروس همينياز : دروسي است که بايد با هم  در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.
ماده 15 : درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.
1-15 درس الزامي درسي است که گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.
2-15 درس انتخابي درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي کند .
ماده 16 – درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري – عملي تقسيم مي شود.
1-16 درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.
2-16 درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است.
3-16 درس نظري – عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.
ماده 17 – در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يک رشته معين ، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود. 

 


• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1