• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

نقل و انتقالات دانشجویی

خلاصه آيين نامه انتقالات دانشجويان  دانشگاه آزاد اسلامي

 با عنايت به تصميمات متخذه در بيست و پنجمين جلسه هيات امناي دانشگاه مبني بر ايجاد تسهيلات در امر نقل و انتقال دانشجويان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي عرصه ها که امروز شاهد تحولات مهمي به پيروي از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستيم و در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه منجمله کيفيت محوري و ارتقاي سطح علمي دانشجويان و به تبع آن در جهت رفع مشکلات دانشجويان و ارتقاء تسهيلات رفاهي آنان و به همين منظور امور دانشجويي دانشگاه آيين نامه ذيل را در امر نقل و انتقالات دانشجويان که يکي از مهمترين دغدغه هاي واحدهاي دانشگاهي مي باشد به شرح ذيل تهيه و تنظيم نموده است که با تاييد رياست محترم دانشگاه قابل اجرا است.

واحد مبدا: واحدي که دانشجو در آن پذيرفته شده است.
واحد مقصد: واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصيل آن را انتخاب مي نمايد.
انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.
ميهماني: تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.
جدول همطرازي: جدولي که واحدهاي دانشگاهي و مراکز آموزشي را به ده گروه طبقه بندي نموده است.
 ضوابط انتقال و ميهماني
۱-۱)انتقال و ميهماني به گروه ۱ جدول همطرازي به طور مطلق ممنوع مي باشد(به استثناي موارد خاص آيين نامه).
۲-۱)انتقال دانشجويان در  داخل هر يک از گروه هاي جدول همطرازي(به استثناي گروههاي ۱و۲)و به گروههاي پايين تر جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد امکان پذير است.
۳-۱)انتقال يا ميهماني در داخل گروه ۲ جدول همطرازي با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه امکان پذير است.
۴-۱)انتقال از گروههاي جدول همطرازي تا يک گروه بالاتر و ميهماني تا ۲ گروه بالاتر(به استثناي گروه ۱و۲)با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد امکان پذير است.
۵-۱)انتقال از گروه ۳به گروه ۲ جدول همطرازي تا سقف ده درصد ظرفيت واحد مقصد با موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه مجاز است.
تبصره:انتقال دانشجويان با مقطع دکتراي حرفه اي و دکتراي تخصصي از طريق ماده يک(جدول همطرازي)ميسر نمي باشد.
 
نحوه درخواست و چگونگي بررسي اسناد و مدارک دانشجويان متقاضي نقل وانتقال مطابق ماده ۱(جدول همطرازي):
 
دانشجويان متقاضي مي بايست در موعد مقرر ضمن مراجعه به واحد مبدا نسبت به دريافت و تکميل فرم شماره يک (فرم تقاضا)و ارائه آن به بخش مربوطه جهت بررسي و طرح در کميسيون نقل و انتقالات واحد اقدام نمايند.
 
ضمنا" دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مطابق ماده يک(جدول همطرازي)مي بايست درخواست خود را از طريق اداره نقل و انتقالات در واحد مبدا پيگيري نمايند.
 
ماده ۲-ازدواج-فوت:
 
ازدواج:
۱-۲)انتقال آن دسته از دانشجويان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛به محل زندگي همسر يا واحدي که رشته درآن داير است بدون هيچ محدوديتي انجام مي شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نيز به هر يک از گروههاي جدول همطرازي بلامانع است به استتناي گروه ۱ که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرين فرد قبولي در واحد مقصد به گروه ۱ نيز امکان پذير است.
۲-۲)انتقال دانشجويان مرد متاهل پس از بررسي تعداد متقاضيان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثناي گروههاي ۱و۲ و مراکز استانها انجام مي شود.
* مدارک مورد نياز دانشجويان متاهل:

- تصويربرابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبدا

- تصوير برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن ارائه اصل سند ازدواج به واحد مبدا
-  ارائه اصل گواهي محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد به واحد مبدا
-  ارائه گواهي اشتغال به کار همسر يا سکونت خانواده به واحد مبدا
- اخد و تکميل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو
فوت:
۳-۲)انتقال آن دسته از دانشجويان مجرد که پدر و مادر(هردو)خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه از دست داده اند،بدون هيچ محدوديتي انجام پذير است.
۴-۲)در صورت فوت پدر يا مادر دانشجوي مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودي دانشگاه،دو ترم ميهماني به محل زندگي والدين امکان پذير است.
۵-۲)انتقال دانشجوي متاهل زن که در حين تحصيل متارکه،يا همسرش فوت نموده باشد و همچنين دانشجوي مجردي که به هر دليلي،حکم سرپرستي يا قيم نامه از مراجع ذيصلاح(مجتمع قضايي و دادگستري)ارائه نمايد امکان پذير است.
 * مدارک مورد نياز مربوط به موارد فوت والدين دانشجويان مجرد، متارکه يا فوت همسر دانشجويان زن و سرپرستي و قيوميت دانشجويان مجرد:
 فوت والدين:
 - تصوير برابر اصل شده گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء
- تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و والدين ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء
- اخذ و تکميل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو
متارکه يا فوت همسر دانشجويان زن:
- تصوير برابر اصل شده گواهي فوت صادره از اداره ثبت احوال ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء
- تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو و همسر به واحد مبداء
- تصوير برابر اصل شده صفحات اول و دوم طلاق نامه ضمن ارائه اصل سند طلاق به واحد مبداء
سرپرستي يا قيوميت دانشجوي مجرد:
-  تصويربرابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدين؛ ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبداء
- تصويربرابر اصل شده حکم سرپرستي يا قيم نامه که به تاييد مراجع ذيصلاح(مجتمع قضايي يا دادگستري)رسيده باشد؛ضمن ارائه اصل حکم مربوطه به واحد مبداء

ماده ۳- چند دانشجويي- کارکنان دولت:

 چند دانشجويي:
۱-۳) در صورتي که در يک خانواده سه دانشجوي مجرد يا بيشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول  به تحصيل باشند،انتقال دو نفر يا بيشتر از آنان به محل اشتغال به تحصيل ساير عضو خانواده(به استثناي گروههاي ۱و۲)که رشته در آن داير مي باشد امکان پذير است.
۲-۳) در صورتي که دو دانشجوي مجرد از يک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل باشند انتقال يکي از آنان به محل اشتغال به تحصيل سايرعضو خانواده در صورتيکه نمره آزمون وي از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده درواحد مقصد بيشترباشد به هريک از گروههاي جدول همطرازي (به استثناي گروههاي ۱و۲) که رشته در آن داير باشد امکان پذير است.
تبصره: چنانچه شهر محل تحصيل ساير اعضاي خانواده فاقد رشته تحصيلي دانشجوي متقاضي انتقال باشد، دانشجو به يکي از شهرهاي همجوار منتقل مي گردد.
*مدارک مورد نياز مربوط به متقاضيان انتقال مطابق ضوابط چند دانشجوئي:
- تصوير برابراصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجويان متقاضي و والدين آنان ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبدا
- ارائه اصل گواهي مبني برپذيرش واشتغال به تحصيل دانشجوي ديگرخانواده با ذکر سال ورود و ممهور به مهر واحد دانشگاهي مربوطه.
- اخذ وتکميل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو.
 کارکنان دولت :
۳-۳)چنانچه کارمند دولت يا نيروهاي مسلح در حين خدمت در شهري در آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آن شهر شرکت نموده و پذيرفته شود،در صورتي که محل خدمت وي پس از ثبت نام در آزمون ورودي دانشگاه به شهر ديگري منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترين مقام سازمان ذيربط ميتواند به دانشگاه شهر محل خدمت جديد خود منتقل شود.
 تبصره:انتقال دانشجويان دکتراي حرفه اي و دکتراي تخصصي از طريق ماده ۳ ميسر نمي باشد.
* مدارک مورد نياز مربوط به متقاضيان انتقال مطابق ضوابط انتقال اداري کارکنان دولت:
- تصوير برابراصل شده تمامي صفحات شناسنامه دانشجو ضمن ارائه اصل شناسنامه به واحد مبدا.
- تصوير برابراصل شده حکم انتقال اداري که به تائيد بالاترين مقام اداره مربوطه رسيده باشد ضمن ارائه اصل حکم به واحد مبدا.
- ارائه اصل گواهي مبني براشتغال به کار درشهر واحد مقصد توسط دانشجو به واحد مبدا.
- اخذ وتکميل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو.
 ضمنا" دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مطابق ماده ۳ (چند دانشجويي-کارکنان دولت)مي بايست درخواست خود را از طريق اداره نقل و انتقالات واحد مبداء پيگيري نمايند.
ماده ۴- شاهد و ايثارگر – هيات علمي- دانش آموزان ممتاز سما-بيماران خاص و معلولين:
دانشجويان شاهد و ايثارگر:
۱-۴)انتقال همسر و فرزندان شهيد و مفقودالاثر به کليه واحدهاي دانشگاهي پس از تاييد کمسيون ايثارگران سازمان مرکزي دانشگاه امكان پذيراست.
*مدارک مورد نياز مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر:
- همسر و فرزندان محترم شهدا و ايثارگران مي بايست ضمن مراجعه به اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها و شهرستانهاي محل تشکيل پرونده برابر دستورالعمل کميسيون ايثارگران نسبت به ارائه مدارک و تکميل فرم مربوطه اقدام نمايند.
 هيات علمي:
۲-۴)انتقال همسر و فرزندان هيات علمي رسمي و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به هر يک از گروههاي جدول همطرازي مطابق ضوابط تعيين شده امکان پذير است.
۳-۴)انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي که در دانشگاههاي دولتي پذيرفته شده اند در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق امکان پذير است.
۴-۴)انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي رسمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي که در هر يک از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي پذيرفته شده اند؛در صورت برقراري تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هريک از گروههاي جدول همطرازي امکان پذير است.
* مدارک مورد نياز مربوط به متقاضيان انتقال مطابق ظوابط هيات علمي دانشگاه:
- تصوير برابر اصل شده آخرين حکم استخدامي عضو هيات علمي که به تاييد هيات مميزه دانشگاه مربوطه رسيده باشد ضمن ارائه اصل حکم مربوطه
- تصوير برابر اصل شده تمامي صفحات شناسنامه عضو هيات علمي و پذيرفته شده ضمن ارائه اصل شناسنامه ها
- ارائه اصل معرفي نامه از دانشگاه مربوطه مبني بر تمام وقت و رسمي بودن عضو هيات علمي
- ارائه تاييديه از مرکز آزمون دانشگاه مبني بر قبولي در رشته/مقطع تحصيلي واحد مربوطه
 دانش آموزان ممتاز سما:
۵-۴)انتقال فارغ التحصيلان ممتاز سما پس از قبولي در آزمون دانشگاه با تاييد مکتوب سازمان سما مبني بر داشتن شرايط ذيل،به هر يک از گروههاي جدول همطرازي امکان پذير است.
- نفر اول همکلاسيهاي خود در سال آخر دبيرستان باشد.
- در تمام مدت تحصيل در دبيرستان مردود نشده و درس يا دروس تجديدي نداشته باشد.
- در سال آخر دبيرستان در هيچ درسي نمره کمتر از ۱۴ نداشته و ميانگين نمرات سال آخر تحصيل وي کمتر از ۱۶ نباشد.
- اعطاي امتياز فوق با معرفي فارغ التحصيلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهي و تاييد مراتب توسط رياست سما بايستي توسط معاونت دانشجويي دانشگاه انجام گيرد.
تبصره: رشته هاي دکتراي حرفه اي و دکتراي تخصصي از اين امر مستثنا مي باشند.
بيماران خاص و معلولين:
۶-۴) انتقال آن دسته از دانشجوياني که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته،معلوليت جسمي و يا بيماري روحي و ...        مي باشند و امکان ارائه خدمات درماني مورد نياز در شهر محل تحصيل فراهم نباشد پس از بررسي و تاييد پزشک معتمد واحد مبدا و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان مربوطه وتکميل فرم مربوطه(شماره ۳) با موافقت کمسيون پزشکي سازمان مرکزي دانشگاه به هر يک از گروههاي جدول همطرازي امکان پذير است.
* مدارک مورد نياز براي دانشجويان بيمار يا معلول:
-اصل کليه مدارک بيماري مربوط به دانشجوي متقاضي
- اصل گواهي معلوليت که به تاييد اداره بهزيستي رسيده باشد.
- واريز مبلغ پنجاه هزار ريال به حساب ۱۵۸۰ به نام سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي ايران شعبه زبرجد تهران
- اخذ و تکميل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو
* نحوه گردش تقاضاي نقل و انتقال مطابق ظوابط بيماري يا معلوليت:   
 ضمنا" دانشجويان متقاضي نقل و انتقال مطابق مدارک پزشکي يا معلوليت مي بايست درخواست خود را از طريق اداره نقل و انتقالات واحد مبداء پيگيري نمايند.
زمان و چگونگي دريافت درخواست دانشجويان:
۱- درخواست انتقال دانشجويان از پانزدهم خرداد ماه هر سال تا پانزدهم شهريور ماه جهت نيمسال اول و از  پانزدهم آذر ماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نيمسال دوم هر سال از طريق واحد ها و مراکز آموزشي قابل دريافت مي باشد و بررسي و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرين مهلت ثبت نام آموزشي در واحد مقصد امکان پذير است.
۲- در کليه واحد ها و مراکز آموزشي و آموزشکده هاي سما کميته اي متشکل از رئيس واحد يا رئيس مرکز،معاون دانشجويي،معاون آموزشي و مدير دانشجويي تشکيل مي شود و بر اساس ضوابط آيين نامه درخواستهاي دانشجويان را به همراه مدارک مثبته و مستدل مورد بررسي قرارمي دهند و تصميم نهايي بر اساس ضوابط آيين نامه توسط کميته مذکور صادر مي شود.

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1