• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1400

انتخاب واحد

 

1400/06/13

لغایت

1400/06/25

شروع کلاسها

1400/06/27

حذف و اضافه

 

1400/07/3

لغایت

1400/07/10

 

پایان کلاسها 1400/10/16

امتحانات پایان ترم

1400/10/18

لغایت

1400/10/30

 

 

**********************

**********************

**********************

امور مشمولین

 دانشگاه براي دانشجويان مشمول خود به منظور خروج موقت از كشور برابر مقررات جاري وظيفه عمومي به شرح زير ، گواهي اشتغال به تحصيل صادر مي نمايد .

۱- زيارت اماكن متبركه :

• با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زيارت براي انجام مناسك حج و يا گواهي دفاتر خدمات مسافرتي و كاروان هاي مجري سفرهاي زيارتي به كشورهاي عراق ، سوريه ، ارامنه به مقصد ارمنستان و زرتشتيان به مقصد هندوستان به شرط ارائه گواهي از مراجع مذهبي خود و يا نماينده اقليت هاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي

 ۲- مسابقات ورزشي :

• ورزشكاران و قهرمانان ورزشي مشمول دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور شركت در مسابقات ورزشي خارج از كشور با ارائه نامه از فدراسيون ورزشي مربوطه و همچنين اصل گواهي امور مشترك فدراسيونهاي سازمان تربيت بدني

  ۳- سفر هاي علمي به خارج از كشور :


• خروج از كشور دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري جهت شركت در كنفرانس هاي علمي و امتحانات اشاره شده با ارائه مستندات مربوطه
• دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ( با احتساب طول دوره كارداني ) كه بيش از يكصد واحد درسي گذرانده ويا سه سال يا بيشتر از ورودشان به دوره مذكور گذشته است جهت شركت در امتحانات زبان و يا امتحانات ورودي مقاطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر خارجي يا شركت در  مسابقات علمي يا ارائه مقاله با ارائه مستندات بشرح ذيل مجاز به خروج از كشور مي باشند :

• دعوتنامه از دبيرخانه يا هيات اجرايي برگزار كننده كنفرانس ها و سمينارهاي  علمي
• دعوتنامه از دانشگاههاي معتبر خارجي مجري آزمون مقطع كارشناسي ارشد
• تاييديه ثبت نام در امتحانات GRE,TOFEL, IELTS و ...
• تاييديه و گواهي پذيرش و شركت در مسابقات علمي و نمايشگاههاي اختراعات بين المللي با ارائه گواهي از نمايندگي فدراسيون بين المللي اختراعات ضمناً چنانچه دانشجويان مقطع كارداني داراي اختراع يا ابداع ثبت شده در سازمان ثبت اختراعات باشند با ارائه اصل و تصوير گواهي مذكور و همچنين نامه فدراسيون فوق الذكر مي توانند براي شركت در مسابقات و نمايشگاههاي اشاره شده از كشور خارج شوند .

  تذكرات :
• دانشجوياني مشمول مقررات مربوط به خروج از كشور مي گردند كه استمرار تحصيل آنان محرز بوده و سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام نرسيده باشد .
• از نظر مقررات وظيفه عمومي مشمول دريافت و يا صدور معافيت تحصيلي باشد .
• دروس آنان به اتمام نرسيده باشد . 
• سفرهاي علمي بايستي متناسب و مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو و تاثير آن در پيشرفت علمي دانشجو محرز باشد .
• مدت خروج از كشور حداكثر يك ماه است .
 

 


• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1